avangard-pressa.ru

A. Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази - Медицина

Міністерство охорони здоров’я України

ДВНЗ «Івано-Франківський національний медичний університет»

Кафедра біологічної та медичної хімії ім. Г.О.Бабенка

Банк тестових завдань до модуля №2

з дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія»

Для студентів 2-го курсу медичного факультету

Обговорено і затверджено на засіданні кафедри ” 28 ” серпня 2015 р.

протокол № __1_

застосуванн

Ухвалено на засіданні циклової методичної комісії

” 27 ” __08___ 2014 р.

протокол №_1___

Укладачі:

Під загальною редакцією проф. Ерстенюк А.М.

ФЕРМЕНТИ

1.Який критерій покладено в основу поділу ферментів на класи:

A.Хімічна природа апоферменту

B.імічна будова коферменту

C.Хімічна природа субстрату

Д. Тип реакції

Е. Механізм реакції

2. Який тип реакцій каталізують метилтрансферази:

А. Окисно-відновні

В. Міжмолекулярного переносу хімічних груп

С. Гідролізу

Д. Негідролітичного розщеплення зв’язків

Е. Ізомеризації субстратів

3. При метастазуванні раку передміхурової залози в інших тканинах і у сироватці підвищується активність кислої фосфатази. До якого класу відноситься цей фермент?

А. Гідролази

В. Оксидо-редуктази

С. Трансферази

D. Ліази

Е. Синтетази

4. Реакції окислювання, що протікають при безпосередній взаємодії кисню із субстратом, каталізуються:

A. Оксидазами

B. Дегідрогеназами

C. Гідролазами

D. Цитохромами

Е. Ліазами

5. В легенях вугільна кислота (Н2СО3) за допомогою фермента розкладається до води та вуглекислого газу, який виділяється з повітрям. Який фермент каталізує цю реакцію?

A. Цитохром

B. Каталаза

C. Пероксидаза

D. Карбоангідраза

E. Цитохромоксидаза

6.Фермент здійснює перенос структурного фрагмента від одного субстрату до іншого з утворенням двох продуктів. Назвіть клас цього ферменту.

A. Оксидоредуктаза.

B. Ізомераза.

C. Трансфераза.

D. Лігаза.

E. Гідролаза.

7.Простетичні групи ферментів можуть утворюватись з вітамінів. Похідним якого вітаміну є простетична група амінотрансфераз:

A. РР

B. В1

C. В2

D. В6

E. В12

8. При якій температурі зберігають органи і тканини для трансплантації:

А.-5-0 0С

В. 5-15 0С

С. 20-300С

Д. 37-40 0С

Е. 50-60 0С

9. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для α-амілази слини вірне:

А. 6,8 – 7,4;

В. 7,2 – 8,0

С. 3,5 – 5,5

Д. 0,5 – 3,5

Е. 1,5 – 2,5

10. Визначення активності ферментів рекомендовано проводити за температури:

А. 00С

В. 100С

С. 250С

Д. 360С

Е. 500С

11. Зв’язування ферменту з субстратом з утворенням фермент-субстратного комплексу відбувається:

А. В алостеричному центрі

В. В каталітичній ділянці активного центру

С. В контактній ділянці активного центру

Д. За участю функціональних груп на поверхні ферменту

Е. За участю функціональних груп на поверхні коферменту

12. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для пепсину вірне:

А. 6,8 – 7,4

В. 7,2 – 8,0

С. 3,5 – 5,5

Д. 0,5 – 3,5

Е. 1,5 – 2,5

13. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для ферментів лізосом вірне:

А. 6,8 – 7,4

В. 7,2 – 8,0

С. 4,5 – 5,5

Д. 0,5 – 3,5

Е. 1,5 – 2,5

14. Яке із тверджень про оптимальне значення рН для ферментів плазми крові вірне:
вибиває це : 7,0 – 7,4

А. 6,8 – 7,4

В. 7,2 – 8,0

С. 3,5 – 5,5

Д. 7,3 – 7,4

Е. 1,5 – 2,5

15Яке із тверджень про оптимальне значення рН для трипсину вірне:

А. 6,8 – 7,4

В. 7,4 – 8,0

С. 3,5 – 5,5

Д. 8,5 – 9,5

Е. 1,5 – 2,5

16.До ферментів з відносною специфічністю відносять:

А. Сахаразу

В. Аргіназу

С. Уреазу

Д. Хімотрипсин

Е. Лактазу

17. Чим визначається субстратна специфічність ферменту:

А. Алостеричним центром ферменту

В. Структурою субстрату

С. Структурою ферменту

Д. Активним центром ферменту

Е. Коферментом

18. Який з наведених нижче доказів підтверджує субстратну специфічність α-амілази:

А. Гідроліз сахарози до глюкози і фруктози

В. Гідроліз крохмалю до глюкози

С. Гідроліз лактози до глюкози і галактози

Д. Гідроліз клітковини до глюкози

Е. Гідроліз целюлози до глюкози

19. При афінній хроматографії як ліганд застосовано крохмаль. Який з білків-ферментів, що є у суміші, буде осідати на цьому ліганді:

А. Лактаза

В. Амілаза

С. Сахараза

Д. Мальтаза

Е. Ліпаза

20. До ферментів з абсолютною специфічністю відносять:

А. α-амілазу

В. Пепсин

С. Ліпазу

Д. Аргіназу

Е. Трипсин

21. Фермент трипсин гідролізує розщеплення пептидних зв’язків у молекулах білків. За специфічністю дії його відносять до:

А. Стереоспецифічних

В. Абсолютно специфічних

С. Відносно специфічних

Д. Просторово специфічних

Е. Ізометричних

22. У реанімаційне відділення привезли людину з явними ознаками отруєння метанолом. Хворому зразу ж призначили етанол внутрівенно в концентрації, яка у здорової людини викликає інтоксикацію. Чому таке лікування є ефективним?

A. Етанол конкурує з метанолом за активний центр алкогольдегідрогенази

B. У великих концентраціях етанол витісняє метанол з клітин, який виділяється з сечею

C. Введення етанолу стимулює інтенсивне розщеплення метанолу в мікросомах печінки

D. Етанол зв’язує дуже отруйний формальдегід, який утворюється в результаті окислення метанолу

E. Етанол конкурує з метанолом за активний центр фермента альдегіддегідрогенази

23. Хворому на гостре респіраторне захворювання призначено сульфаніламіди - структурні аналоги ПАБ (параамінобензойної кислоти), необхідної для синтезу фолієвої кислоти у мікроорганізмів. Вкажіть синтез яких сполук при цьому гальмується?

А. Моносахаридів

В. Холестерину

С. Ацетил-КоА

D. Нуклеїнових кислот

Е. Полісахаридів

24. Висока токсичність метанолу зв’язана з тим, що під дією алкогольдегідрогенази з нього утвориться формальдегід. Який з перерахованих методів лікування варто застосувати у випадку швидко виявленого отруєння метанолом?

A. Введення в кров етанолу

B. Вдихання чистого кисню

C. Введення в кров лактату

D. Введення в кров глюкози

E. Призначення активованого вугілля

25.Застосовувані в медицині препарати, що містять ртуть, миш'як, вісмут є інгібіторами ферментів, що мають тіолові групи. Яку амінокислоту можна використовувати для реактивації цих ферментів ?

A. Цистеїн

B. Валін

C. Глутамат

D. Гліцин

E. Серин

26.Антибіотик олігоміцин до недавна використовувався при лікуванні туберкульозу. Назвіть процес, який інгібує цей препарат в туберкульозній паличці.