avangard-pressa.ru

А. Адамның материалды, рухани, интеллектілі өмірінің сферасы - Педагогика

В.Азаматтық әлем және этникалық келісім

С.Адамның діни наным-сеніміне құрмет

D.Әртүрлі дін өкілдерімен рухани келісім

E. Некедегі ер мен әйелдің отбасындағы өзара адалдығы

ANSWER: A

109. Өзін-өзі тану бағдарламасының міндеті:

А.

Тұлғаға өзін-өзі тануға, өзін және әлеуметтік ортасын түсінуге көмектесу

В.Психологиялық хал-ахуал орнату

С.Білім беру

D.Дүниемен үйлесімді қарым-қатынас қалыптастыру

Е.Өзіміздегі өзгерістерді түсіну

ANSWER: A

110. Қайрат, ақыл, жүрек үшеуі өнерлерін айтысып, таласып келіп, ғылымға жүгініпті,– бұл үзіндінің авторы:

А.

Абай

В.Қожа Ахмет Иассауи

С.Әл-Фараби

D.М.Дулатов

Е.А.Жүйнеки

ANSWER: A

111. Қарым-қатынас дегеніміз:

А.

Бірлескен іс-әрекет қажеттілігін туғызатын, адамдар арасындағы байланыстың дамуын орнататын күрделі көп жоспарлы үрдіс

В. Нақтылы тұлғалардың өзара әрекеттестігі

С.Тұлғааралық қатынастың жүзеге асырылуы

D.Индивидтің индивидпен кездесуі

Е.Адамдардың қоршаған ортаға бейімделуі

ANSWER: A

112. Жай-күй дегеніміз:

А.

Белгілі бір топ, ортаға байланысты қатынас, көңіл-күйді білдіретін ұғым

В.Топтағы атмосфера

С.Хал-ахуал

D.Топтағы климат

Е. Эмоция көрінісі

ANSWER: A

113. Cтресс дегеніміз:

А.

Дененің ауруы, қауіп-қатер, жан күйзелісі сияқты факторларына жалпы реакциясы, тілегіне жетуге кедергілер және т.б.

В.Көңіл-күйдің ерекше көріністері

С.Зорлану, қысым жасау

D.Жоғары эмоционалдық күй

Е.Қалыптан тыс қимыл-қозғалыстар

ANSWER: A

114. Жанжал кезінде екі жақтың мүддесі бірдей қанағаттандырылуы мінез-құлықтың қандай түріне тән?

А.

Мәміле

В.Бақылау

С.Бірлескен іс-әрекетпен мәселені шешу

D.Бейімделу

Е.Сен тимесең, мен тимеймін

ANSWER: A

115. Толеранттық сөзінің қазақша аудармасы:

А.

Төзімділік

В.Босаңсу

С.Сабырлылық

D.Ұстаным

Е.Үйлесімділік

ANSWER: A

116. Тұлға дегеніміз:

А.

Белгілі бір қоғамдық жағдайға ие, белгілі бір әлеуметтік рөл атқаратын саналы индивид

В. Өзінің барлық даралық ерекшеліктерімен бірлікте алынған нақтылы адам

С. Өзіндік сана-сезімі бар биологиялық тіршілік жан иесі

D. Қоғамдық-әлеуметтік категорияға жататын, материалдық және рухани мәдениеттің субъектісі

Е. Интеллектілік, ерік, сезім және эмоционалдық аумақта ерекшеленетін жеке адам

ANSWER: A

117. «Сізбен бірге болу жайлы ма?» деп аталатын тест қай тақырыпта жүргізіледі?

А.

Ұжымдық, достық, әріптестік

В. Төзімділік

С. Адамдар ойнайтын ойындар

D. Үйлесімділік пен жанжал

Е.Махаббат сезімдері

ANSWER: A

118. Естайдың Қорланға деген ғашықтығын жырлаған ақын:

А.

М.Шаханов

В.М.Мақатаев

С.Біржан сал

D.Қ.Мырзалиев

Е.Р.Ғамзатов

ANSWER: A

119. Қолайсыз әсерден пайда болатын шиеленiскен күй:

A.

Стресс

B. Қабiлет

C.Мiнез

D. Ерiк

E. Темперамент

ANSWER: A

120. Адамдар арасында хабар алмасуға бағытталған психикалық іс-әрекеттің түрі:

А.

Қарым-қатынас

В.Еңбек

С.Оқу

D. Ойын

Е.Мінез-құлық

ANSWER: A

121. Басқа адамдарға көңiл бөлу кезiнде байқалатын мiнездiң ерекшелiгi :

А.

Әдептiлiк

В.Жұмысқа қабiлеттiлiк

С.Дарындылық

D. Еңбекқор

Е.Ынталық
ANSWER: A

122. Тұлғаның өзiне-өзi баға беруi, бұл:

A.

Өзiн-өзi бағалау

B. Сендiру

C.Ұмтылыс

D. Сын

E. Талаптану деңгейi

ANSWER: A

123. Тұлғаның өзiн-өзi бағалауын қалау деңгейi:

A.

Талаптану деңгейi

B. Қызығушылық

C.Сендiру

D. Елiктеушiлiк

E. Инстинкт

ANSWER: A

124. Қоғамда қабылданған мiнез-құлық үлгiлерi:

A.

Әлеуметтiк нормалар

B. Қарым-қатынас

C.Топтық мiнез-құлық

D. Қылықтар,әрекеттер

E. Байланыс

ANSWER: A

125. Адамның мiнез-құлқын басқаратын:

A.

Ерiк

B. Қабiлеттер

C.Ес

D. Нышан

E. Рефлекстер

ANSWER: A

126. Адамның қорқыныш сезiмiн жеңе алуы:

A.

Батырлық

B. Эгоизм

C. Қорқақтық

D. Сын

E. Эмоционалдылық

ANSWER: A

127. Қоршаған әлемге деген көзқарастар жүйесi:

A.

Дүниетаным

B. Қажеттiлiк

C.Тұлғалық мазмұн

D. Мотив

E. Ықпал ету

ANSWER: A

128. Бәсеке:

A.

Бақталастық және алысу жағдайында мақсатқа жету

B. Бiрлескен iс-әрекет

C.Сенiмдi қарым-қатынас

D. Педагогикалық қарым-қатынас

E. Мәселелердi ұжымдармен бiрлесе шешу

ANSWER: A

129. Өзiнiң мiнез-құлқын реттеу:

A.

Өзiн-өзi реттеу

B. Өзiн-өзi бағалау

C.Өз-өзiне есеп беру

D. Өзiндiк сана

E. Өзiн-өзi салыстыру

ANSWER: A

130. Тұлғаның белсенділігін төмендететін уайым:

А.

Теріс эмоциялар

В. Сәттілік

С.Жігерлік

D.Мақсаттылық

Е.Қанағаттанарлық

ANSWER: A

131. Оқытуды әдістемелік тұрғыдан ұйымдастыруда басты рөлді атқарушы:

А.

Оқытушы

В.Студент

С.Оқушы

D.Директор

Е.Әдіскер

ANSWER: A

132. Рефлексия дегеніміз:

А.

Субъектінің психикалық акты мен күйлерді өзінше талдау және тану үрдісі

В.Ішкі психикалық әрекет

С.Тұлғаның өзіне деген сыни көзқарасы

D.Ішкі ой қортындысы

Е.Субъектінің біреулерге көрінуі

ANSWER: A

133. Іс-әрекеттің қандай түрі таным белсенділігін тудырады?

А.

Оқу

В.Қарым-қатынас

С.Ойын

D.Еңбек

Е.Дүниетаным

ANSWER: A

134. Эмпатия дегеніміз:

А.

Басқа адамды түсінудегі ерекше тәсіл

В.Аттракция

С.Бейнелі тренинг

D.Басқа адамның мінез-құлқын түсіндіру

Е.Тұлғааралық перцепция

ANSWER: A

135. Құзырлылық дегеніміз

А.

Кәсіби талаптарға сәйкестіктің дара сипаты

В. Нақты іс-әрекетке дайындық

С. Жүріс-тұрыс туралы ұғым

D Қылық жөніндегі түсінік

Е. Қабілетті жетілдіру мен дамыту

ANSWER: A

136. Арнайы құзырлылық

А.

Кәсіби іс-әрекетті жеткілікті дәрежеде жоғары меңгеруі, өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жобалауға қабілеттілік

В.Нақтылы тұлғалардың өзара әрекеттестігі

С.Тұлғааралық қатынастың жүзеге асырылуы

D..Индивидтің индивидпен кездесуі

Е.Адамдардың қоршаған ортаға бейімделуі

ANSWER: A

137. «Психикалық дамудың қайнар көзі баланың ішінде емес, оның ересектермен қарым-қатынасында» тұжырымының авторы

А.

Л.С.Выготский

В.А.Н.Леонтьев

С.М.М.Мұқанов

D.А.Маслоу

Е.З.Фрейд

ANSWER: A

138. Ұлттық сәйкестену

А.

Адамның өзінің белгілі бір этносқа немесе ұлтқа қатыстылығын бірқатар объективті және субъективті белгілер арқылы саналы түсінуі

В.Басқа ұлт мәдениетін игеру

С.Белгілі бір этнос пен ұлттық мәдени құндылықтарын сақтау

D.Басқа ұлттың объективті және суъективті белгілерін сана лы игеру

Е.Өзге ұлттың салт-дәстүрін ұстану

ANSWER: A

139. Отбасы –

А.

Некеге немесе қандас туыстыққа негізделген қоғамдық шағын топ

В.Құрбы-құрдастардың топтастығы

С.Мәдени құндылықтары біріккен топ

D.Ұжымдық біріккен шағын топ

Е.Бұқаралық топ

ANSWER: A

140. «Махаббат - адамзат өміріндегі тәрбие құралы және адам дамуының қайнар бұлағы» пікірінің авторы

А.

Гельвеций

В.Аристотель

С.Платон

D.Абай

Е.Маслоу

ANSWER: A

141. Әлеуметтік құзырлылық

А.

Бірлескен кәсіби іс-әрекетті, ынтымақтастықты, осы кәсіпте қабылданған кәсіби қарым-қатынасты меңгеру

В.Педагогтың өзін-өзі тұлғалық жетілдіруі

С.Маманның оқушылармен қарым-қатынасы

D.Педагогтың өзін-өзі көрсетуі мен өзін-өзі дамытуы

Е.Педагогикалық шеберліктің шыңдалуы

ANSWER: A

142. Өзін-өзі жетілдіру

А.

Өзінің тұлғалық дамуын, өзінің қасиеттір мен қабілеттерін өзі саналы басқаруы

В.Кәсіби біліктіліктің артуы

С.Нақты іс-әрекетке дайындық

D.Белгілі бір істі нәтижелі атқару

Е.Педагогтың қарым-қатынас мәдениетінің жақсаруы

ANSWER: A

143. Өзін-өзі бағалаудың адекваттылығы

А.

Индивидтің объективті құндылығына сәйкес өзін-өзі бағалау

В.Индивидтің өз мүмкіншіліктерін асыра бағалауы

С.Тұлғаның кейбір идеалдарға ұмтылуы

D.Тұлғаның қолынан келмеген іс-әрекеттерді меңгеруге ұмтылуы

Е.Тұлғаның өз қажеттіліктерін саналы басқаруы

ANSWER: A

144. Күрделі қайшылықтардың пайда болуы қарама-қарсы қызығушылықтардың қақтығыстары, күшті эмоциялық көңіл-күйлермен байланысты әртүрлі мәселелерге өзара түсіністіктің болмауы

А.

Кикілжің

В.Достық

С.Махаббат

D.Стресс

Е.Өзара-түсіністік

ANSWER: A

145. Махаббатты бүкіл әлемді ұйымдастырып тұрған бастапқы күш деп білген философ

А.

Эмпедокл

В.Платон

С.Абай

D.Әл-Фараби

Е.Сократ

ANSWER: A

146. «...достыққа құл да, билеуші де қажет емес. Достық теңдікті сүйеді» пікірінің авторы

А.

И.А.Гончаров

В.Б.Паскаль

С.А.Н.Леонтьев

D.Абай

Е.Әл-Фараби

ANSWER: A

147. Өз Отанына деген сүйіспеншілік, өз халқына берілгендік, өз Отанының мүддесі үшін кез келген құрбандық пен ерлік жасауға дайын тұрушылық

А.

Патриотизм

В.Ұлтшылдық

С.Достық

D.Толеранттылық

Е.Руханилық

ANSWER: A

148. Басқа рухани, адами, идеялық, діни көзқарастар біздің ұстанымдарыма қаншалықты жат болса да қабылдау

А.

Толеранттылық

В.Руханилық

С.Ізгілік

D.Ұлтшылдық

Е.Достық

ANSWER: A

149. Әртүрлі субмәдениеттердің (оның ішінде бұқаралық мәдениет те кіреді) өзара ықпалдасуы нәтижесінде пайда болған ұлттық мәдениет жиынтығы

А.

Ұлттық мәдениет

В.Ұлттық сәйкестік

С.Толеранттылық

D.Бұқаралық мәдениет

Е.Халықаралық мәдениет

ANSWER: A

150. Оқушылар ұжымын бірлікке шақыру, өзінің жұмысын ұйымдастыру, жұмысқа арналған уақытты дұрыс пайдалана алу педагогтың қандай шеберлігіне жатады

А.

Ұйымдастырушылық

В.Авторитарлы

С.Проективті

D.Сөздік

Е.Дидактикалық

ANSWER: A

151. Педагогтың коммуникативті қабілеті

А.

Балалармен жасалатын продуктивті қарым-қатынас, сенімді өзара қарым-қатынас орнату қабілеті

В.Оқушылар ұжымын бірлікке шақыру қабілеті

С.Балаларға эмоционалдық-еріктік әсер ету

D.Педагогтың өз ойын айқын, анық тілмен айтуы, сөйлеу мәдениетін меңгеруі

Е.Балалардың ішкі дүниесіне ену

ANSWER: A

152. Педагогтың өз ойын айқын, анық тілмен айтуы, сөйлеу мәдениетін меңгеру қабілеті

А.

Сөздік

В.Авторитарлы

С.Логикалық

D.Ұйымдастырушылық

Е.Проективті

ANSWER: A

153. Педагогтың балалардың ішкі дүниесіне ену, баланың тұлғасын түсінумен байланысты психологиялық бақылағыштық қабілетінің болуы

А.

Перцептивті

В.Логикалық

С.Ұйымдастырушылық

D.Авторитарлы

Е.Сөздік

ANSWER: A

154. Өзін-өзі дамыту тетіктері

А.

Өзін-өзі қабылдау және өзін-өзі жорамалдау

В.Өзін-өзі жетілдіру

С.Өзін-өзі айқындау және дамыту

D.Өзін-өзі кәсіби шыңдау

Е.Өзін-өзі дамыту

ANSWER: A

155. Өзінің тұлғалық дамуын, өзінің қасиеттір мен қабілеттерін өзі саналы басқаруы

А.

Өзін-өзі жетілдіру

В.Өзін-өзі айқындау

С.Өзін-өзі белсендіру

D.Өзін-өзі дамыту

Е.Өзгелерді үйрету

ANSWER: A

156. Кәсіби іс-әрекетті жеткілікті дәрежеде жоғары меңгеруді, өзінің әрі қарай кәсіби дамуын жобалауға қабілеттілікті білдіретін құзырлылық

А.

Арнайы құзырлылық

В.Әлеуметтік құзырлылық

С.Тұлғалық құзырлылығы

D.Дара құзырлылық.

Е. Топтық құзырлылық.

ANSWER: A

157. Педагогтың өзінің іс-әрекетінің аймағын кеңітуге деген ұмтылысымен, оқытудың жаңа әдістері мен құралдарын іздестірумен, әріптестермен, оқушылармен жақсы қарым-қатынаста болуымен, өзін-өзі тәрбиелеудің барлық амалдары мен құралдарын қолдана отырып, өзін-өзі дамытумен айналасуы

А.

Кәсіби белсенділік

В.Өзін-өзі дамыту

С.Қоршаған ортаға бейімделу

D.Ортамен жақсы қатынас орнату

Е.Өзгелерді құрметтеу

ANSWER: A

158. Оқушыларға оқу материалын түсінікті, ұғынықты, қызықты етіп беру қандай қабілеттілікті көрсетеді

А.

Дидактикалық

В.Академиялық

С.Сөздік

D.Логикалық

Е.Проективті

ANSWER: A

159. Педагогтың, оқушылардың іс-әрекетін, сабақ сценариін, сыныптан тыс шараларды шеберлікпен құруы қандай қабілеттіліктен көрінеді

А.

Проективті

В.Академиялық

С.Сөздік

D.Логикалық

Е.Дидактикалық

ANSWER: A

160. Балалармен жасалатын продуктивті қарым-қатынас, сенімді өзара қарым-қатынас орнатудағы педагогтың қабілеті

А.

Коммуникативті

В.Академиялық

С.Сөздік

D.Логикалық

Е.Дидактиклық

ANSWER: A