avangard-pressa.ru

Іі.3. життєві форми організмів - Экология

ІІ.3.1. Указати одиницю екологічної класифікації організмів:

а) вид

б) підвид

в) популяція

г) життєва форма

д) екосистема

ІІ.3.2. Зазначити назву життєвої форми рослин, що зростають у посушливих місцезростаннях та здатні запасати воду у своїх органах:

а) ліани

б) гідрофіти

в) гігрофіти

г) сукуленти

ІІ.3.3. Назвати життєві форми водних трав (за І.Г. Серебряковим):

а) монокарпічні

б) полікарпічні

в) земноводні

г) плаваючі

ІІ.3.4. Назвати еволюційний процес, шляхом якого формуються певні життєві форми:

а) дивергенція

б) конвергенція

в) паралелізм

г) ароморфоз

ІІ.4. Біологічні адаптивні ритми

ІІ.4.1. Зазначити, як називають реакцію організмів на сезонні зміни довжини світлової частини дня:

a) фотоперіодизм

б) акліматизація

в) транспірація

г) толерантність

ІІ.4.2. Зазначити біологічне значення явища фотоперіодизму:

а) дає змогу організмам краще пристосуватись до господарської діяльності людини

б) дає змогу організмам краще пристосуватись до тиску хижаків

в) дає змогу організмам краще пристосуватись до сезонних змін довкілля

г) дає змогу організмам краще пристосуватись до добових ритмів

ІІ.4.3. Зазначити, завдяки чому організми здатні синхронізувати свої біологічні ритми з періодичними змінами у довкіллі:

а) здатності сприймати зміни температури

б) здатності сприймати зміни вологості

в) здатності сприймати зміни тривалості світлового періоду доби

г) завдяки здатності сприймати зміни концентрації О2

ІІ.4.4. Навести приклади добових ритмів:

а) осінній листопад

б) випаровування вологи рослинами (транспірація)

в) ритм активності мешканців літоралі

г) ритм розмноження поліхети палоло

ІІ.4.5. Навести приклади припливно-відпливних ритмів:

а) сплячка бурих ведмедів

б) щоденне відкриття та закриття пелюсток квіток

в) ритм активності мешканців літоралі

г) ритм розмноження поліхети палоло

ІІ.4.6. Навести приклади сезонних ритмів:

а) міграції степового журавля

б) щоденне відкриття та закриття пелюсток квіток

в) ритм активності мешканців літоралі

г) ритм розмноження поліхети палоло

ІІ.4.7. Назвати біологічні адаптивні ритми організмів, пов’язані з певними фазами Місяця:

а) добові

б) сезонні

в) припливно-відпливні

г) річні

ІІ.4.8. Навести приклади місячних ритмів:

а) міграції степового журавля

б) щоденне відкриття та закриття пелюсток квіток

в) ритм активності мешканців літоралі

г) ритм розмноження поліхети палоло

ІІ.4.9. Визначити тип біологічних ритмів, прикладом яких може слугувати масове розмноження сарани:

а) сезонні

б) місячні

в) багаторічні

г) припливно-відпливні

ІІ.4.10. Указати назву білядобових ритмів:

а) циркумануальні

б) циркадні

в) цирканні

г) фотоперіодичні

ІІ.4.11. Зазначити назву стану фізіологічного гальмування метаболізму та процесів формоутворення у тварин, перехід в який стимулює скорочення тривалості фотоперіоду:

а) анабіоз

б) діапауза

в) аноксибіоз

г) анаеробіоз

ІІ.4.12. Визначити, що забезпечує явище «біологічного годинника»:

а) пристосованість паразитів до захисних реакцій з боку хазяїна

б) уникнення зустрічі з хижаками

в) пристосованість до добових змін у природі

г) максимальну ефективність використання кормових ресурсів

ІІІ. Демекологія

ІІІ.1. Зазначити, що таке демекологія:

а) розділ екології, який вивчає спосіб життя тварин у зв’язку з умовами їхнього існування та значення факторів середовища для здійснення основних життєвих функцій

б) розділ екології, що вивчає прямі та зворотні зв’язки популяцій з середовищем мешкання та внутрішньопопуляційні процеси

в) розділ екології, що вивчає багатовидові угруповання організмів

г) галузь біології, що вивчає екологічні аспекти еволюції.

ІІІ.2. Визначити, що собою становить популяція:

а) систематична одиниця

б) структурно-функціональна одиниця виду

в) життєва форма організмів

г) одиниця екологічної класифікації

ІІІ.3. Назвати типи зв’язків, які можуть виникати між організмами одного виду:

а) конкуренція

б) мутуалізм

в) коменсалізм

г) паразитизм

ІІІ.4. Указати організми, які здатні утворювати популяції:

а) розмножуються тільки статевим шляхом

б) розмножуються тільки нестатевим шляхом

в) розмножуються тільки шляхом партеногенезу

г) розмножуються будь-яким способом

ІІІ.5. Визначити, що таке гомеостаз популяції:

а) здатність залишати максимальне число нащадків

б) здатність займати максимальну площу

в) здатність підтримувати свою чисельність на оптимальному для даного середовища рівні

г) здатність підтримувати щільність на оптимальному для даного середовища рівні

д) здатність існувати на даній території протягом багатьох поколінь

ІІІ.6. Визначити назву стану популяції, що відповідає ємності середовища мешкання:

а) організми не розмножуються

б) народжуваність перевищує смертність

в) смертність перевищує народжуваність

г) смертність і народжуваність врівноважують одна одну

ІІІ.7. Визначити показник, що характеризує визначається співвідношення кількість організмів певної популяції до одиниці площі чи об'єму простору:

а) чисельність популяції

б) просторова структура популяції

в) щільність популяції

г) динамічна чисельність популяції

ІІІ.8. Указати динамічні показники популяції:

а) чисельність, просторова структура

б) щільність, вікова структура

в) народжуваність, смертність

г) біомаса, статева структура

д) продуктивність

ІІІ.9. Назвати показники, які характеризують стан популяції:

а) видова структура

б) щільність

в) швидкість колообігу речовин

г) вікова структура

ІІІ.10. Назвати типи структури, які характеризують стан популяції:

а) екологічна

б) генетична

в) статева

г) еволюційна

ІІІ.11. Зазначити, що таке просторова структура популяції:

а) те саме, що і ареал

б) особливості розміщення меж популяції

в) розподіл особин популяції в межах зайнятої території

г) середня площа, що припадає на одну особину даної популяції

ІІІ.12. Зазначити, що таке вікова структура популяції:

а) тривалість існування даної популяції

б) максимальна тривалість життя особин в популяції

в) типи взаємодій особин різного віку в популяції

г) співвідношення різних вікових груп особин в популяції

ІІІ.13. Зазначити, що таке статева структура популяції:

а) розподіл особин різної статі на території популяції

б) типи взаємовідносин особин різної статі в популяції

в) тривалість життя особин різної статі в популяції

г) співвідношення особин різної статі в популяції

ІІІ.14. Зазначити, коли спостерігають груповий просторовий розподіл організмів певного виду:

а) щільність популяції досягла максимального значення

б) розмноження малорухомих організмів

в) умови середовища однорідні

г) ресурси середовища розподілено нерівномірно

д) відбувається гостра конкуренція між особинами одного виду

ІІІ.15. Зазначити, що таке груповий ефект:

а) об’єднання організмів окремих видів у певні групи, що базується на трофічних зв’язках

б) вплив групи організмів на оточуюче середовище

в) взаємодія двох і більше організмів одного виду, при якому вони отримують перевагу у своєму існуванні

г) один з різновидів гетеротипних реакцій

ІІІ.16. Визначити, що таке екологічна щільність популяції:

а) кількість особин популяції на одиницю площі чи об'єму

б) кількість особин популяції на одиницю заселеності простору

в) кількість особин популяції на одиницю плющі гніздової території

г) кількість особин популяції на одиницю кормової площі

ІІІ.17. Указати чинники, здатні впливати на генофонд популяції:

а) дрейф генів

б) добові ритми

в) популяційні хвилі

г) ізоляція

ІІІ.18. Дати визначення поняттю проміскуїтет:

а) шлюбну пару утворюють один самець і одна самка

б) одна особина вступає в шлюбний зв'язок одночасно з кількома представниками протилежної статі

в) будь-яка особина має рівну імовірність схрещування з будь-якою іншою особиною

г) шлюбну пару утворюють декілька самців і одна самка

ІІІ.19. Дати визначення поняттю полібрахігінія:

а) шлюбну пару утворюють один самець і одна самка

б) один самець вступає у короткочасний шлюбний зв'язок з кількома самками почергово

в) шлюбну пару утворюють один самець і кілька самок, яким він не допомагає вигодовувати нащадків

г) будь-яка особина має рівну імовірність схрещування з будь-якою іншою особиною

ІІІ.20. Зазначити, що таке поліандрія:

а) тип шлюбних зв’язків однієї самки з багатьма самцями

б) тип шлюбних зв’язків між самицею та самцем, коли шлюбна пара утворюється на один сезон розмноження

в) тип шлюбних зв’язків між самцем та декількома самками

г) форма моногамного шлюбу

ІІІ.21. Зазначити, що таке моногамія:

а) тип шлюбних взаємовідношень між самкою та самцем, в результаті яких утворюється шлюбна пара на довгий час

б) те ж саме, що й проміскуїтет

в) шлюбні взаємозв’язки однієї самки з багатьма самцями протягом одного сезону розмноження

г) розмноження самок в популяціях, де відсутні самці

ІІІ.22. Зазначити, що таке полігінія:

а) тип полігамних шлюбних взаємовідношень однієї самки з багатьма самцями протягом одного сезону розмноження

б) тип шлюбного зв’язку між самкою та самцем, при якому утворюється пара на декілька сезонів розмноження

в) розмноження самок в популяціях, де відсутні самці

г) тип шлюбного зв’язку між самцем та декількома самками

ІІІ.23. Зазначити, що таке панміксія:

а) тип взаємовідносин, за яких будь-яка особина популяції практично може схрещуватися з будь-якою іншою особиною протилежної статі даної популяції

б) тип шлюбних взаємовідносин, за яких особини даної популяції мають можливість утворювати пари лише з особинами з подібним генотипом

в) тип шлюбних взаємовідносин, за яких особини даної популяції мають можливість утворювати пари лише з особинами з протилежним генотипом

г) тип шлюбних взаємовідносин, за яких особини даної популяції утворюють постійні сімейні пари

ІІІ.24. Зазначити, що таке полігамія:

а) тип шлюбних взаємовідносин, за яких утворюються багаточисельні шлюбні групи особин різної статі

б) тип шлюбних зв’язків однієї самки з багатьма самцями

в) тип шлюбних зв’язків одного самця з багатьма самками

г) утворення груп самок, які розмножуються партеногенетично

ІІІ.25. Дати визначення поняттю віоленти:

а) види, здатні виживати в несприятливих умовах, де більшість інших видів існувати не здатні

б) види, які часто визначають загальний вигляд і характер угруповання

в) види, які швидко розмножуються і швидко розселяються

г) види, які здатні виживати в несприятливих умовах, де активно витискають види-попередники