avangard-pressa.ru

І 1. Ким і коли було винайдено метод «мозкового штурму»? Які обсгії ,, 1 вини супроводжували відкриття цього методу? - Психология

Яку концептуальну пропозицію висунув А. Осборн для генерації

Творчих ідей?

5. У чому суть методу «мозкового штурму»?

6. Наведіть приклади інших методів колективного вирішення про блем, які застосовували задовго до відкриття «мозкового штурму» А. Осборном.

7. Назвіть основні правила проведення «мозкового штурму».

ІІРАКТИЧНА РОБОТА № 1

Використання методу «мозкового штурму»

У більшості фантастичних казок, оповідань та кінофільмів людип? наділяють надзвичайними здібностями: літати без ал^утв,ПІД німатиЬя в небо лише завдяки зусиллям

Відстані, миттєво змінювати свою зовнішйЩ^*Дй*яійг4йд»;Ш)Діі|іі.

Прнож'мио завдання послідовно розв’язують дві групи. Перша гру­пи і'еператори (висувають різні ідеї), друга — експерти (відбирають і м мни мінують запропоновані ідеї). Як правило, генераторів буває біль- іпм, між експертів, оскільки важливо, щоб ідей було якомога більше. Ш'ІЧІІС підготовки до «мозкового штурму» проводять тести для фор- іп V ніініш груп генераторів та експертів. Люди з добре розвинутою \нтш> та образним мисленням, здатні до абстрагування, більше ііИ»пднтт> до виконання ролі генераторів. Експерти — це люди, які

Лип необхідний обсяг знань у галузі, з якою пов’язана вирішувана

Іі]иіі»ін'іш, і відповідний аналітичний склад мислення тощо.

І'їмншую'шй (керівник «штурму») зрозуміло і лаконічно формулює і «ііі-т проблемного завдання (не заглиблюючись у деталі). Проблемнеіііидіїиіш «штурмують» протягом20-30 хвилин — генератори ви-« 'ініціюють свої ідеї та пропозиції.

Ниіміошкші ідеї не критикують і не обговорюють, навіть якщо вони ниші мкош, нереальні чи жартівливі. Забороненою також є прихована і іні'і'икіі - скептичні посмішки, відповідна міміка, жести. Експерти <ніі псують усі без винятку ідеї, навіть не зважаючи на їх дивну форму ми і.ішОшацію.

V процесі «штурму» між усіма учасниками має бути доброзичлива шіміфіщя. Для цього необхідно, щоб ідея, висунута одним учасником •■штурму» > одразу була підтримана і розвинута іншими. Також можна і ш'ШІІікуїтти кілька ідей і розвивати їх далі. Головне правило: всі '.пні ііиіш повинні забути про особисті амбіції — розв’язок проблеми ■ гм* иуічі лише колективний.

Їм і інчтіііу та відбір ідей після завершення «штурму» слід проводити », нк і; мо не залишати без докладного розгляду жодної пропозиції. По іи;і,ц;і одразу без обмірковування виносити вирок — кваліфікува- і її ідею як несерйозну чи жартівливу. Експерти мають переконливо мін (іуптуїтти, чому від певної ідеї необхідно відмовитися, чи, навпа- » н, нійгімі її за основу.

І• * іч• процесом «штурму» головуючий, який забезпечує дотримання і ■ і іі пі11її. Пін моє право зупинити процес на будь-якій його стадії, якщо

Проходити крізь стіни і т. д. Придумайте подібні нові властивості для людини іскладіть їх перелік.

Запропонуйте, як отримати велику кількість води з роси.

Після дощу поверхня землі чорніє, а підсихаючи, світліє. Також помітили, що над предметами, які містяться в ґрунті неглибоко, по­верхня висихає швидше. На які думки чи ідеї наводять вас ці спо­стереження? Шляхом колективного обговорення складіть перелік ідей.

-Гніда

8. ііииііі поняття.- синектори,аналогія «пні ні1 пїї), пряма, особиста, символічна).

ЇСТЬ МЕТОДУ Досліджуючи метод «мозкового

штурму», з ясували, що колективне мислення дає на 70 % більше нових ____ _ _ _ ідей, ніж сума індивідуальних рі-

Шень. Тому дослідники продовжили і\ , рошючату А. Осборном, щодо вдосконалення методів колектив-КМІ м '■.ЇІНМКЧІІІЯ. Це дало змогу створити більш ефективні методи і техно- <•»( і і нііфчого пошуку ідей. Яскравим прикладом таких досліджень є си- и, нтинні найефективніша техніка розв’язування винахідницьких іхчнч у порубіжній практиці.

6. | І'ипектика — це техніка розв’язування спірних питань, що по- 1 ' ,питне в стимулюванні процесу мислення у бік несподіваних і ви-

І ішдісових рішень.

Ні. мідішо на сьогодні, авторство методу синектики приписують Н І >«і< інііу, нтскй опублікував його основні положення у 1961 році, хоча п т ц* Мії ліЧіШ більшості джерел зафіксовано, що метод синектики був ви-

"чи И. І орденом та Дж. Принцом. Незважаючи на те, що дослідни-

і и і • >«11 р 111«і 1111, і с воїх пошуків розійшлися в думках щодо окремих дета-

•і) !|'